شهـــــــــر من میــــــــــــامی

امیدوارم بتونم در راستای شناساندن اقلیم میامی این شهر فراموش شده به عموم عزیزان علاقه مند و دلسوز گامی هرچند کوتاه اما استوار بردارم در همین خصوص اقدام به راه اندازی و نگارش وبلاگی با محتوای تاریخی ، اجتماعی ، جغرافیایی و فرهنگی نمود . این وبلاگ سعی دارد که نظری گذرا بر منطقه میامی افکنده تا از این دیدگاه چکیده اطلاعات بدست آمده از کتب قدیمی و جدید مرتبط با بحث و اطلاعات محلی پیران دنیا دیده و سرد و گرم چشیده که در این مورد عصای دست وراهنمای اینجانب خواهند بود را در اختیار همگان قرار دهد

 
شهـــــــر مجازی
نویسنده : مصطفی پزشکی - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
 

شهر مجازی چیست ؟

 


در مسیر فهم شهر مجازی ابتدا باید بدانیم با چه منطقی شهر مجازی را درک میکنیم. دیگر اینکه منطق عام فضای مجازی و منطق خاص شهرمجازی چیست. سوم اینکه اساسا شهر مجازی را با چه متغیر هایی می‌توان تعریف کرد. چهنسیتی بین شهر مجازی و شهر واقعی وجود دارد. تیپ‌های قابل اجرا برای شهر مجازی چیستو آخر اینکه با توجه به شرایط موجود چه نوع تیپی برای برای شهرهای بمناسباست.


 امرمجازی را گاهی در مسائل اعتباری در مقابل امر حقیقی به‌کار می‌بریم. امر مجازی ازمنظر دیگر گاه به‌عنوان یک امر وهمی و خیالی فرض می‌شود. گاه مجاز در مقابل واقعیتمحسوس و یا با بدن استفاده می‌شود. مجاز گاهی به عنوان امر ذهنی در مقابل امر عینیبه کار برده می‌شود. در ادبیات، استفاده لغت در خارج از معنای اولیه را نیز معنایمجازی می‌گویند. معمولا کلمه ربط وجود دارد که معنای مجازی را با معنای متبادر ربطمی‌دهد.

مجاز را به اثر یک ذات هم می‌گویند. کسانی که در صنعتمجازی‌سازی کار می‌کنند مدعی حذف فاصله فضای مجازی با واقعیت هستند. به هر حال مابا اثر ذات در فضای مجازی روبه‌رو هستیم نه با خود ذات. لذا بحث از نزدیک کردن مجازبه واقعیت است نه تکرار عین به عین واقعیت.

جهان مجازی در واقع تلاشی استبرای بازنمایی واقعی جهان واقعی است. جهان مجازی اثر جهان واقعی است. وقتی می‌گوییمشهر مجازی و فضای مجازی با محتوای جدید به اثر ذات، مجاز واقعیت و پیامدهایی که دراین فضاست روبه‌رو هستیم.

سه فضای ارتباطی درنظام فراگیر واقعی – مجازی وجود داردکه  هر سه فضا به صورت جدی قابل بحث است. نظام فراگیر واقعی – مجازی از نظام فراگیر کامپیوتری گرفته شده است. در این سه نظامسه نوع ارتباط وجود دارد. 1- فضای ارتباطی حاضر با حاضر 2 – فضای ارتباطی حاضر باغایب ( زیرساختی‌ترین بنیاد جهانی شدن فضای مجازی و صنعت واقعیت مجازی همین نوع ازارتباط است و با مورس آغاز شد). نوع سوم، ارتباط غایب با غایب است به این معنا کهماشین با ماشین ارتباط برقرار می‌کند و در اینجا با یک نظام ارتباطی کاملا صنعتی واتوماتیک و در عین حال برنامه ای شده مواجه هستیم.

 براساس تقسیممتافوریک (استعاره‌ای) سه جهان به‌وجود می‌آید.

 1- جهان واقعی که می‌توان با آنتعامل برقرار کرد دنیایی که در آن بوی برف را می‌شنوید و فضای برنده سرما را حس میکنید.

 2- جهان دیگر مجاز واقعی است و این غیر از صنعت واقعیت مجازی است. مجازی استکه به رقابت جهان واقعی آمده است و تلاش می‌کند تا آنچه در جهان واقعی است را تکرارکند.

 3-. جهان دیگری نیز وجود دارد و آن جهان واقعی – مجازی است جهانی است که وقتیترکیب می‌شود دیگر off و on در آن بی‌معنا می‌شود.

وقتی بخشی از تعاملاتاجتماعی خود را در فضای مجازی انجام دادید و بخش دیگر در فضای واقعی قدم به جهانواقعی – مجازی گذاشته‌اید.این جهانی است ترکیبی.
وقتی از جهان مجازی صحبت میکنیم در واقع از نظام ارتباطی حاضر با غایب و غایب با غایب و همچنین از جهان دومیعنی جهان مجاز واقعی صحبت می کنیم.

منطق شهر مجازی و فضای مجازی
دومنطق عام و خاص وجود دارد که با هم ارتباط معناداری دارندکه منطق خاص شهر مجازی رابا منطق عام فضای مجازی مرتبط می کند. این منطق چرایی و چگونگی شکل‌گیری این فضا راتفسیر می‌کند. بدون فهم منطق عام فضای مجازی و منطق خاص شهر مجازی سیاستگذاری وعملکردها بدون نتیجه می‌ماند.

5
منطق عام حاکم بر فضای مجازی:

 اولین منطق توسعه فضای جهانی انسان است. انسان همیشه دنبال توسعه خود بوده است. نگاه فراگیر در ادبیات و دین هم وجود دارد. خطابات دین همواره عام بوده و همه انسانهای جهان را مورد هدف قرار می داده است. سلطه بر جهان و با جهان حرف زدن و در جهان بودن جزو آمال انسان بوده و همان نگاهباعث شده است با به‌وجود آمدن صنعت همزمان ارتباطات جرقه‌های یکی کردن جهان شکلبگیرد. ایده اینترنت از این نقطه نشات می گیرد.

توسعهجهانی انسان منطق و فلسفه محکمی دارد اگر سیاست‌گذاری‌های‌مان به گونه‌ای باشدکه انسان را در این فضا محدود کند، نمی‌توان انتظار پیشرفت در این فضا راداشت.

توسعه جهانی دسترسی‌ها ، منطق دومی است که پشت فضای مجازی وجود دارد. با این نگاه صنعت همزمان ارتباطات خلق شد و از سوی دیگر مفهوم زمان و مکان بازتعریف شد و جهان بدون مرز و جهان خارج از جغرافیای زندگی شکل گرفت.

 این منطق در مورد رقابت جهان مجازی با واقعیت است. جهان مجازیغیر از آرمانشهرهایی است که ما به عنوان عالم مجاز می‌سازیم. جهان مجازی به‌وجودآمده است تا عین واقعیت را تکرار کند و به همین دلیل است که ما در این فضا آشنا وخود راهبر هستیم و یک نوع احساس در فضای خود بودن و آشنا بودن در فضا وجود دار. تلاش بر این است که آدم‌ها خودشان پیشرفت کنند تنها ترس موجود در این فضا، ترسندانستن است.وقتی این فضا شکسته می‌شود وارد شدن به این فضا کار مشکلی نخواهدبود.

با شروع به کار رسانه‌ها نظریه «واقعیت، واقعیت نیست» شکلگرفت. واقعیت فرض کردن واقعیت به قول «بودری لارد» وهمی بیش نیست. به عبارتی همهچیز می‌تواند روایت باشد. چیزی که شما تصویر می‌گیرید از یک آدم روایتی است که ازیک فردی وجود دارد. این فضا در عین‌حال نگاهش به دنبال رقابت با واقعیت در فضای فراواقعیت است.
بخش بزرگی از صنایع دنیا به دنبال محو مرز واقعیت و مجازند. ایننگاه تا مرز از بین بردن انسان واقعی و خلق انسان مجازی و ماشینی در حرکت است.اینکهانسان ماشینی را طوری طراحی و برنامه‌ریزی کنند که به مانند انسان طبیعی رفتار کند.

منطقچهارم انعطاف در تکثرهای موازی است. از آنجایی که فضای مجازی برخلاف فضای واقعیدیجیتال است انعطاف بیشتری دارد. امر آنالوگ‌ شی‌ء است و امر دیجیتال عدد است. امردیجیتال ذاتاً منعطف است. مثل نور، صدا و ... اصولا منطق آنالوگ با دیجیتال فرقمی‌کند.

منطق آنالوگ براساس یک تولید برای یک کار مشخص است اما منطق دیجیتالیعنی یک تولید برای بی‌نهایت کار و براین اساس می‌توان تفاوت شهر آنالوگ و دیجیتالرا در شهر تک کارکردی و شهر چند کارکردی تعریف نمود. در واقع ظرفیت شهر مجازی،ظرفیت کار دیجیتال است و یا بی نهایت کار است.

منطق دیجیتال مبتنی بر منطقتغییر با ظرفیت زبان ریاضی است. همان‌طور که با چهار عمل اصلی n مقدار فرمول وتغییر عددی می‌توانید ایجاد کنید، می‌توانید در فضای دیجیتال کارهای متعددی تعریفنمود.

 خصیصه‌های امر دیجیتالی قابل دستکاری بودن، شبکه‌ای شدن،قابل فشرده و متراکم شدن و کوچک شدن است. اطلاعات دیجیتال اطلاعات خنثی است وبنابراین عکس‌العمل‌هایش سیستمی است نه براساس انتخاب‌های قومی و نژادی و یا سلیقههای حزبی و ایدئولوژیک.

پنجمین منطق فضای مجازی «تفاوت زمان در فضای مجازیبا زمان فیزیکی است». به اعتقاد دکتر عاملی ما همیشه زمان را براساس منطق انیشتین ونیوتن فهمیده‌ایم و زمان را در نسبت با حرکت و سرعت انتقال درککرده‌ایم.

فضای مجازی مفهوم زمان را دچار تحول کرده است. زمان فیزیکی بهمنزله اجسادی است که با افتادن یک جسد، حیات جسد بعدی تحقق پیدا می‌کند و لذا زمانموضوع مرگ و حیات است و از یک روند جبری غیر قابل برگشت برخوردار است.

زمانمجازی، زمان موازی است. زمان‌ در جهان مجازی همزمان و به معنای متافیزیکی و ماوراییاست. چرا که به یک معنا مفهوم ابدیت زمان را به‌وجود می‌آورد.

فهم منطق خاصشهر مجازی به ما راهبرد فلسفی را معرفی می‌کند که چه جنبه‌هایی از شهر باید مجازیشود. کسی که به دنبال مجازی کردن یک روستا براساس منطق شهر مجازی است بی‌گمان منطقشهر مجازی را به درستی درک نکرده است. روستا مساله‌اش چیز دیگری است.شهر مجازیبایستی با منطق شهر مجازی و متناسب با واقعیت ها در شهر فیزیکی به جلو برود.

باید توجه داشت شهر مجازی به لحاظ بهینه سازی و همگنی وهم‌سازی به مراتب آسیب‌پذیرتر از شهر واقعی است. هر چه جهان تخصصی‌تر می‌شود،تخریب‌هایش نیز گسترده تر است. اگر چندین میلیون نفر جمعیت کنکوری کشور پشت سایتسازمان سنجش نتوانند پاسخ نیازشان را بگیرند مشکل ایجاد می‌‌شود، بنابر این شهرمجازی بدون برنامه قدرتمندو محاسبه شده، سرگردانی های به مراتب پیچیده تر از شهرفیزیکی را بدنبال می آورد.

منطق خاص شهر مجازی
شهر مجازی نیز 5 منطق کلیدارد. منطق اول شهر مجازی جهان‌گرایی شهر است. جهانی شدن شهر و شهری شدن جهان به معنای بومی‌سازی جهان و فرامحلی کردن شهر است. شهر مجازی، امکن دسترسی شهر در جهان و دسترسی به جهان در شهر را فراهم می آورد. شهرمجازی یک نوع بومی سازی هالیوودی نیاز دارد که با یک استاندارد بالا همه سلیقه هارا جذب کیفیت کار کند.

شهر مجازی از این منطق استفاده می‌کند. تولیداتشهرهای مجازی در فضای جهانی است. بومی‌سازی جهان به معنای وجود وطن در همه جا و یادر دسترس بودن وطن در همه جا است.

منطق دوم توسعهدسترسی‌های شهری است. در شهرهای فیزیکی دور بودن امکانات محسوس است. در شهرهایمجازی، شهر نسبت مساوی برای همگان فراهم می‌کند. در شهر واقعی با استبداد فاصله یامکان مواجه هستیم. به همین دلیل جبر پائین شهر بودن و با بالای شهر بودن، امکاناتمتفاوت شهر را تحمیل می کند.
واقعی- مجازی بودن فضا سومین منطق فضای مجازی شهریاست براساس منطق سوم شهرهای مجازی بر منطق نوع ارتباط بافضای شهرهای واقعی تعریف تعریف می‌شوند و نوع رابطه لاله و لادن و یا دوقلو های بههم چسبیده بر شهر واقعی و شهر مجازی حاکم است.

 شهرهای مجازیسه نوع رابطه را با شهرهای واقعی برقرار می‌کنند: 1- گاهی‌ نقص‌ها و ضعف‌های شهرواقعی در شهر مجازی جبران می‌شود. که به آن رابطه «xy» می‌گویند. گاهی اوقات فضارابطه «xx» است. عین امکاناتی را که در شهر واقعی وجود دارد به این فضا هم منتقلمی‌کنند و نوعی تکرار شهر واقعی در شهر مجازی اتفاق می افتد. مثل خرید آنلاین و یاخرید از سوپر محل.

بعضی اوقات این ارتباط به شکل y است به این معنی که شهرمجازی به عنوان شهر مستقل و بدون ارتباط با فضای شهر واقعی شکل می گیرد و نوعی Second life محسوب می شود.

به نظر می رسد در  ایران اولویت اول ما بایدکلانشهرها و اولویت بعدی شهرهای توریستی باشد.
توسعه انتخاب‌های شهری منطق دیگرشهرهای مجازی است. به این معنا که فرد در مسیر انتخابهای جهانی قرار دهد. در اینمنطق فرد در میان 6 میلیارد جمعی جهان با ظرفیت های ان زندگی می کند.

تغییردر مفهوم زمان و کار مجازی، منطق پنجم شهر مجازی است. به این معنا که زمان در فضایمجازی از وسعت بیشتر برخوردار است. با این نگاه شهر حضوری دائمی پیدا می کند واستبداد زمان از بین می‌رود یا می توان گفت کم رنگ می شود.

ماشین بر خلافانسان خسته نمی‌شود. حضور مجازی شهر، حضور دائمی و شهردائمی و شهر همزمان خواهد بودکه ساعت کار و تعداد تراکم در آن از بین می رود.

براساس محتوای شهر 7 تیپمختلف شهر مجازی را می‌توان از هم متمایز نمود. شهرهای تاریخی، ماهواره‌ای،داده‌ای، کارگاهی، خدمات شهری (شهر کامل مجازی)، توریستی و شهر های انتخاب دوم: زندگی متفاوت با زندگی واقعی (زندگی دوم).

شهرهای تاریخی به شهرهایی گفته می‌شوند که ایده ساخت فضای شهری در فضایواحد را دنبال می‌کند. پروژه گوست در آلمان (شبیه‌سازی دو جنگ جهانی) از این ایدهپیروی می‌کند. شهر های تاریخی مجازی تلاشی است برای نزدیک کردن تاریخ شهر و متراکمنمودن موازی مقاطع مختلف تاریخی شهر در کنار یکدیگر.

شهرهای نوع دوم، شهرهایمجازی کارگاهی است که در آن افراد می‌توانند شهردار شوند و در سایت‌هایی چون Zanpo.com به شهرسازی مشغول شوند. بسیاری از شهرهای ما با آزمون و خطا ساختهمی‌شوند. از این طریق می‌توان خطاها را کاهش داد.

شهرهای مجازی ماهواره‌ایبا گوگل‌ مپ تحقق پیدا کرده است. ماهواره‌ها سعی می‌کنند تعامل ما را با شهر بیشترکنند. در جهان جدید حوزه عمل آگاهانه تقویت شده است.

شهر مجازی داده‌ای تیپچهارم شهر مجازی است. ژئوتکنولوژی امکان داده‌ای کردن کلیه ظرفیت‌های جغرافیایی رافراهم می‌کند. شرکت‌های زیادی جغرافیا را به داده تبدیل می‌کنند تا شهر جغرافیایی وسیاسی به وجود بیاید. شهر مجازی نوع پنجم بحث مفصلی دارد که در فرصت مناسب مطرحمی‌‌کنم اولین شهر کامل مجازی آمستردام بود که سال 94 راه افتاد.
شهر ششمشهرهای مجازی توریستی است مثل نیویورک. تمام ظرفیت‌های شهر را در اختیار دیگرانقرار دهند. شهر های توریستی، شهر اطلاعات صرف نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد تعاملنزدیک به فضاهای شهر.

شهرهای نوع هفتم، برای آن دسته از افراد که بدنبالتجربه متفاوت و زندگی با نامی دیگر و شرایط دیگر را دنبال می کنند، جذاب می باشد. این نوع شهرهای مجازی برای زندگی متفاوت با زندگی واقعی است. در www.secondlife.com تا امروز دو میلیون و 652 هزار نفر شهروند شده اند. و فقط امروز 26 دیم ماها گردشمالی آن 855 هزار دلار بوده است.

وی با اشاره به خصوصیات شهر واقعی گفت: شهر مجازی کاربران بومی، منطقه‌ای و جهانی دارد. هر کسی که کد شناسایی تهرانی‌ بودنرا دارد عضو رسمی شهر تهران به حساب می‌آید . کدی که بعنوان مثال شهروندان بومیآمستردام را با توریستهای آنجا متفاوت می کند.

وی با تفکیک دو نوع شهرمجازی از هم گفت: شهر مجازی سازمان یافته و شهر مجازی غیر سازمان یافته دو نوعمتفاوت از این گونه شهر ها هستند.. نوع غیر سازمان یافته را هر کس می‌تواند تولیدکند. آنها شهرهایی رها شده‌اند. اما نوع سازمان یافته‌اش بایستی در اختیار دولتباشد و از یک سامان و سازمان دقیق برخوردار باشد.

در مورد فرهنگ در شهرمجازی باید بگوییم ، انتقال هیجانات و احساسات مهمترین رکن ارتباطات در فضای مجازی است. اینامکان از طریف نمادین کردن هیجانات، صدا، تصویر زنده و حتی انتقال بو و همچنینانتقال حس توسط سنسورها فراهم می شود.

از آنجایی که منطق تکرار، تکمیل‌ وتضادها ، برقراری تعامل با فضای واقعی است فرد همواره تجربه‌های واقعی خود را درفضای مجازی تعمیم می‌دهد. فضای مجازی هم به صورت گسترده از صنعت بدل سازی هیجاناتاستفاده می‌کند.

فرسایش انرژی، آسیبهای گسترده نظام صنعتی در مقابل نظامدیجیتال، احساس نوستالژیک عقب افتادگی و آسیبهای ناشی از تفاوت نظام تولید در آمدتوزیع منابع و خدمات عمومی و مصرف در شهر واقعی و مجازی آسیبهایی است که بر اثرنپیوستن به شهر مجازی بوجود می آورد.

برای رسید به یک منطق دقیق برای ساختشهر مجازی تهران، مهمتر از سرشماری نفوس و مسکن، سرشماری علت حرکت ماشین در تهراناست. با این کار می‌توان تراکم و علت تراکم ها را اندازه گیری نمود و بر اساس آنبرنامه‌ریزی مجازی برایش انجام داد.

 به دست آوردن اینکهچه تیپی برای تهران ضرورت دارد مستلزم فهم شهر واقعی است. به عبارت دیگر مستلزمتبیین منطق انتقال و ضرورت‌ها است. اگر نیاز شهر مساله تراکم و ترافیک و... است بهدنبال تیپ پنجم شهر مجازی برویم اگر نیاز تهران واقعی مساله توریسم است نوع دیگر ازشهر مجازی را انتخاب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای شناخت مساله تهرانباید با تدبیر و برنامه ریزی زیرساختی دقیق برنامه‌ریزی کرد، گفت: ایران جایی استکه فاصله واقعیت زندگی و انتظار از زندگی بالا است. ایرانی خود را با پکن و بنگلادشمقایسه نمی‌کند. او به دنبال استانداردهای پاریس، نیویورک و لندن است. لذا استاندارایرانی یک استاندار پیشرفت گرایانه است که می تواند با ارزش های فرهنگی و دینیایرانی نیز همراه باشد. شهر مجازی تهران و کلان شهر ایران، فرصتی است برای متراکمکردن تاریخ شهر، فرصتی است برای برجسته کردن، ارزش های فرهنگی و هنری شهر و فرصتیبرای ایجاد حس عضویت شهری بومی و ایرانی است.

زیر ساخت‌های تکنولوژیکایران
شهر مجازی و بررسی شاخص‌های فناوری اطلاعات در ایران و جهان عنوان دومینسخنرانی نشست شهر مجازی است.

شهر الکترونیک شهری است که در آن ازابزار ICT برای دسترسى الکترونیک شهروندان به ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى وکلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى و قابل اطمینان و امن استفادهمی‌شود .این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى کهمى‌توان ازطریق کامپیوتر با خانه‌ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد، در یکشهر هوشمند، کلیه اطلاعات و خدمات به صورت الکترونیک به مردم ارائهمی‌شود.


وی با اشاره به شهر‌های الکترونیک لندن، لوس آنجلس، ونکوور،توکیو گفت: شهر نیوسونگدو در کره جنوبی اولین شهر تمام الکترونیک جهان است در سال 2014 ساخت آن پایان می پذیرد.
در ایجاد شهر الکترونیک ایجاد سه بخش دولت الکترونیک، تجارتالکترونیک و آموزش الکترونیک الزامی است.

دولت الکترونیک عبارت استاز متحول کردن دولت و فرایند کشورداری از طریق قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوترکردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و سایر نهادهای دولتی با استفاده ازفن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.

 امروزه فروشگاهای بزرگ به آسانیمحصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می گذارند و شرکت ها تبادلات عظیم خود رابر روی اینترنت انجام می دهند. به عنوان مثال مردم آمریکا در سال ۲۰۰۶بیش از یکصدمیلیارد دلار خرید اینترنتی کردند .