منــــــــاجــــــــــات

 

 

بنام آن خدائی که نام او راحت روح است وپیغام او مفتاح

فتوح است وسلام اودر وقت صباح مومنان را

صبوح است

ومهر او بلا نشینان را کشتی نوح است. ای

جوانمرد مرد باش

 ودرمردی فرد باش وبا دل پر درد باش کار خام

مکن

هرکاری کنی جز تمام مکن ودرهوا وهوس مقام

مکن وهوا

وحرص را برخود رام مکن. 

 

 

 

 

 

 

                        یارب دل ما را تو به رحمت جــان ده

                            درد همه را به صـــــابری درمــان ده

این بنده چه داندکه چه میبایدجست

داننـــده توئی هرآنچه دانــــی آن ده 

الهی هر که با توسازد گویند دیوانه است وهر که با خود پردازد گویند

بیگانه است چون خود دانی که این ترانه است هدایت فرما که عذرها

بهانه است. 

ای کریمــی کز خزانــه غیب    

گبر وترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم     

توکه بادشمنان این نظرداری 

یا رسول الله به قربان تو

درآن نفـس که بمیـرم در آرزوی تو باشـم

بدان امیددهم جان که خاک کوی توباشم

بوقت صبـح قیـامت که سـر ز خاک بر آرم

بگفتــگوی تو خیـزم بجستجــوی توباشم

به مجمعی که در آیند شاهدان دو عـالم

نظر بسـوی تو دارم  غلام روی تو باشــم

به خوابگـاه عدم گر هزار سال بخسبـــم

زخواب عاقبت آگـه ببوی مـوی تو باشــم

حدیث روضـــه نگویم گل بهشت نبـــویم 

جمال حور نجــویم دوان بســوی توباشم

می بهشت ننوشم زدست ساقی رضوان 

مرابباده چه حاجت که مست روی توباشم

هـزار بادیه سهلست با وجـــــود تو رفتـن

وگر خلاف کنم سعدیا بســــوی تو باشم

/ 1 نظر / 13 بازدید
دلتنگی های یک عمه

کاش می دانستم در پس این شب تار چه طلوعی خفته ست هر چه خواهد باشد می توانم فردا در پس تقدیرم به امید باران، تلخی خاطره را، دفن کنم پس از آن می روید ساقه ی نازکی از رویاها که به آن می بالم [گل][گل][گل]