سازم را نشکن

 

اگر به دست هر فرد از انسانها یک ساز دهید

 

     هرگز گلوله ای شلیک نخواهد شد

 

 بیاد مضروب ساختن تکنوازان ساز ایرانی در خیابانهای تهران و

شکستن ساز آنان

 

آیا مواد مخدر را از دست جوانان گرفتن به نفع جامعه است یا

ساز آنان را شکستن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 درسرزمین من

آلت های خاصی مقدس هستند

در کشور من دست نویسنده وطراحش را می شکنند و پایش را

درسرزمین من سازنوازنده را می شکنند و دنده اش را خرد می کنند و گلویش را نیز پاره

اینجا کجاست که خدایی ندارد

/ 0 نظر / 8 بازدید