اموزه ایی از بزرگان

پیکره زنده یاد مرحوم کربلایی محمد مهدی کریمی

نقل است که این فقید سعید کلیه نیازهای زندگی خود را اعم از پوشاک ،خوراک و... را از حاصل دسترنج خود و تواناییهای خانواده  تهیه می کرده است  و نیازی از خارج نداشته است .

با توجه به اشتغال ایشان به کشاورزی و دامداری و منابع در اختیار که نوعا زمین و آب و دام بوده است بطریقی آموزه های حکیمانه خودرا در مسیر زندگی نهادیه ساخته بودکه حفظ منابع و حفظ سرمایه و حفظ کرامت انسانی را که همانا زندگی سالم تو ام با سلامت و صیانت و تربیت خانواده بوده است  در خود و نسل خویش نهادینه ساخته که هم اکنون شاهد سلامت و موفقیت و اعتلای فرزنداش هستیم

روانش شاد باد . بکوشیم تا درسی از این بزرگان بگیریم

/ 2 نظر / 51 بازدید
محمد حسن

چون که گل رفت و گلستان در گذشت نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت چون که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از چه جوییم از گلاب