پشه

پشه
های مرداب

                                     

در
عرصه ی فریب

پشه
های مرداب

لبهای
نیلوفران را گزیده اند

و ما
بی هیچ بوسه ای عاشقیم
...!

در
کردار ما

آب" مرده است

و ما
همچنان در گند یکدگر زیسته

از بیم
مرگ

زنده
ایم
...

در
عرصه ی فریب

این
جمله ی متعفن

که
دوستت دارم

هر روز
در دهان ما نشخوار می شود

و ما
آن را همچون تفاله ای

رو در
روی هم پرتاب می کنیم
...

شبانگاه

در
هجوم هوس

زشتی
چهره هایمان را

پشت
تاریکی پنهان کرده

تا
انداممان در هم آمیزند

و این
بوی تند عرق

این
نفسهای هولناک

و این
پشه های کور و کثیف

که
فضای عشق را آلوده اند

همه
برخاسته از

اینهمه
افکار زباله

در سطل
جمجمه ی ماست
...

ما

همچون

دو
نیلوفر کبود

در
آب
" نه

که در
مرداب بر هم پیچیده ایم
...

در
عرصه ی فریب

تو را
چگونه دوست بدارم بی فریب

تا مرا
نفریبی
...؟

 
"

/ 0 نظر / 3 بازدید